Masz pytania? Zadzwoń:

52 382 07 70

Regulamin


OGÓLNE WARUNKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki wiążą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GALKOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koronowie, ul. Aleje Wolności 1a, 86-010 Koronowo, KRS: 0000284930 NIP:5542506632, zwane w dalszej treści Sprzedającym oraz Klientów, jako Kupujących w zakresie umów sprzedaży towarów poprzez internetową platformę sprzedaży pod adresem: www.galwanizernie.eu.

2. Zawarcie umowy oraz odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję faksową i elektroniczną, chyba, że jej odbiorca powoła się, nie później niż w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
4. Jakiekolwiek ogólne warunki handlowe Kupującego nie wiążą Sprzedającego, nawet w sytuacji, w której zostały przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a Sprzedający nie wyraził sprzeciwu.

 

II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
1. Oferty Sprzedającego i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące, stanowią jedynie podstawę do zawarcia umowy.
2. Oferty sporządzane są w walucie złotych polskich.
3. Sprzedaż towarów dokonywana będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Kupującego wyłącznie poprzez internetową platformę sprzedaży pod adresem: www.galwanizernie.eu. Zamówienie towaru powinno zawierać ilość i nazwę towaru, cenę, datę i miejsce odbioru towaru. Umowę uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane w potwierdzeniu zamówienia terminy realizacji zamówienia są określane w oparciu o plany produkcyjne Sprzedającego i mogą ulec zmianie bez powiadomienia Kupującego.
5. W razie niedokonania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, oferta - bez dodatkowego oświadczenia ze strony Sprzedającego - nie jest wiążąca i nie dojdzie na jej podstawie do sprzedaży towarów na rzecz Kupującego.
6. Kupujący nie może zrezygnować z zamówienia i zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty za towar będący w nieodwracalnej fazie realizacji, tj. po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
7. Jakiekolwiek ustne porozumienia - dla swej ważności - wymagają potwierdzenia na piśmie.

 

III. CENY SPRZEDAŻY. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA
1. Ceny, opłaty oraz jednorazowe wydatki będą obliczane w oparciu o ceny katalogowe (aktualny cennik Sprzedającego) zgodnie z warunkami ustalonymi w potwierdzonym zamówieniu, także z uwzględnieniem udzielonych Kupującemu rabatów.
2. Sprzedający realizuje dostawę towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty transportu za dostawy poza granicę Polski będą rozliczane odrębnie na podstawie indywidualnych ustaleń.
3. Jeżeli co innego nie wynika z oferty lub potwierdzenia zamówienia, ceny nie obejmują podatku VAT. Podatek VAT jest naliczany dodatkowo, zgodnie z obowiązującą w dniu dostawy stawką podatkową.
4. Usługi dodatkowe, świadczone obojętnie, z jakiego powodu, będą rozliczane odrębnie. Zwroty opakowań nie będą przyjmowane. Opakowanie jest jednostkowym opakowaniem handlowym w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
5. Cena sprzedaży oraz wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia zwane są dalej łącznie należnościami.
6. Kupujący zobowiązany jest uiścić należności na rzecz Sprzedającego przed odbiorem towaru (przedpłata), chyba, że na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem sprzedaż będzie realizowana z odroczonym terminem płatności.
7. Za chwilę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
8. Należności nie mogą być przedmiotem potrącenia ze strony Kupującego i są one płatne na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie Sprzedający naliczy odsetki ustawowe. Z dniem upływu terminu płatności rozpoczyna się również procedura windykacyjna, której koszty w całości pokrywa Kupujący.
9. Jeżeli Kupujący korzystający z odroczonego terminu płatności opóźnia się z zapłatą, lub też, jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji umowy (zamówienia), pomimo uprzedniego potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedający może odstąpić od indywidualnych warunków płatności ustanowionych na rzecz Kupującego.
10. Gdy zapłata przez Kupującego nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, Sprzedający w pierwszej kolejności rozliczy otrzymane środki na należność najdawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to, co przypada na poczet danej należności według uznania Sprzedającego mogą być zaliczone w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Kupującego przy zapłacie jest nieskuteczne.
11. Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania. Potrącanie wierzytelności jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy roszczenia wzajemne zostaną uznane za bezsporne lub prawomocne. Sprzedający jest upoważniony do rozliczania wszystkich przysługujących mu wierzytelności względem Kupującego wszystkimi wierzytelnościami, które przysługują Kupującemu wobec Sprzedającego.
 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania dostaw partiami, chyba, ze Kupujący w treści zamówienia w sposób wyraźny wskaże, że nie wyraża zgody na taki sposób realizacji dostawy towarów.
2. Uznaje się, że dostawy są wykonane terminowo, jeśli Sprzedający poinformuje Kupującego o swojej gotowości do realizacji dostawy w uzgodnionym terminie.
3. Wybór odpowiedniego środka transportu należy do Sprzedającego. Sprzedający wybierze odpowiedni środek transportu uwzględniając wszelkie okoliczności, w tym rodzaj i ilość towarów, ich specyficzne właściwości i inne.
4. Terminy dostaw przedstawione w ofercie nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Rzeczywiste terminy dostaw są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniach zamówienia.
5. Dostawa towaru jest wykonana: jeżeli towar ma być przesłany – z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą postawienia w nim wyodrębnionego w tym celu towaru. Kupujący zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy. Po stronie Kupującego leży obowiązek odpowiedniego oznaczenia i opisu miejsca przeznaczenia.
6. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy Sprzedającego, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie Sprzedawca upoważniony jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego oraz wyznaczenia kolejnego terminu dostawy towarów.
7. W przypadku wstrzymania się z dostawą towarów na wniosek Kupującego na okres dłuższy niż miesiąc od czasu powiadomienia Kupującego o gotowości do realizacji dostawy, Kupujący zostanie obciążony opłatą magazynową.
8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru oraz sprawdzenia w zakresie ilości i opakowania oraz widocznych wad przy każdej dostawie. Dokonany w ten sposób odbiór wiąże Kupującego, a podpisany dokument przewozowy lub dokument wydania towaru potwierdza rodzaj, ilość i jakość dostarczonych towarów. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń w dokumentach potwierdzających dokonaną dostawę oznacza poprawne wykonanie umowy, z zastrzeżeniem wad ukrytych.
9. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.
 

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. 
2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 
3. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności za towar, Kupujący jest zobowiązany - na żądanie Sprzedającego - natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. 
4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy, a jedynie stanowi zabezpieczenie roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego zobowiązań z tytułu zawartej umowy. 
5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący - i o ile nie wynika to z treści indywidualnych warunków płatności - nie są wliczone w cenę towaru.

 

VI. GWARANCJA PRODUCENTA
1. Sprzedający, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (dostarczoną do towaru Instrukcja Obsługi), udziela Kupującemu 12-miesięcznej „Gwarancji producenta“ licząc od daty dostawy.
2. W przypadku części zamiennych Sprzedający udziela Kupującemu 6-miesięcznej gwarancji pod warunkiem montażu tych części przez Sprzedającego lub autoryzowany przez niego serwis.
3. Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji, ujawni się wada towaru, powodująca istotne ograniczenie jego funkcji, Sprzedający w odpowiednim terminie usunie tę wadę, wykorzystując w tym celu według własnego uznania i jeżeli to konieczne wymianę, naprawę lub inne środki. Jeżeli zastosowane środki te nie są odpowiednie dla Kupującego, Sprzedający może również udostępnić Kupującemu części zamienne potrzebne do usunięcia usterki.
4. Sprzedający w ramach swoich świadczeń gwarancyjnych pokrywa wszystkie koszty związane z oddelegowaniem, pracą i noclegami własnego personelu wraz z wymianą lub naprawą części, pod warunkiem, że usterka wystąpiła w ramach eksploatacji sprzedanych towarów zgodnie z przeznaczeniem, a koszty nie uległy zwiększeniu przez to, że sprzedane towary zostały przeniesione w inne miejsce niż pierwotne miejsce dostawy.
5. Sprzedający pokrywa wszystkie koszty nabycia części zamiennych i dostarczenia do pierwotnego miejsca dostawy. Części dostarczone w ramach lub w celu wymiany są nowe lub odnowione oraz sprawne i w nienagannym stanie.

 

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI
1. Gwarancja obowiązuje gdy:
a) towary nie zostały przerobione, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Sprzedającego lub podmioty przez niego autoryzowane,
b) towary były eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz dostarczoną przez Sprzedającego dokumentacją - na Kupującym leży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o fakcie nie dostarczenia wraz z towarem instrukcji obsługi lub dokumentacji,
c) instalacja, obsługa, naprawa i konserwacja towaru odbywają się zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez Sprzedającego. W szczególności oznacza to, że:
? instalacja lub montaż odbywają się zgodnie z instrukcją obsługi lub montażu oraz są wykonywane przez Sprzedającego lub podmioty przez niego autoryzowane,
? naprawa konieczna w ramach gwarancji jest wykonywana wyłącznie przez Sprzedającego lub podmioty przez niego autoryzowane,
? towar jest stosowany wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi produktami.
d) uszkodzenie towaru nie zostało spowodowane w wyniku zmiany miejsca lokalizacji.
2. Gwarancja nie obejmuje:
a) usunięcia usterek spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, jak np. pożar, wandalizm, nieautoryzowane ingerencje, zbyt wysoka temperatura itp.
b) prac naprawczych mających na celu usunięcie usterek związanych z błędami obsługi lub innym nieprawidłowym postępowaniem,
c) napraw akcesoriów lub dobudowanych elementów lub innych przerobionych bądź zmodyfikowanych urządzeń,
d) prac naprawczych, które nie są związane z produktami Sprzedającego.
e) napraw gdy nie zostały spełnione wymagania zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące warunków otoczenia w jakich towar może być zastosowany.
3. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją wszelkich jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego zobowiązań finansowych.
4. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami, które poniósł w związku z wykonaniem badania towaru.
 

VIII. ZWROT TOWARU
1. Zwrot towarów zostanie przyjęty tylko po akceptacji Sprzedającego.
2. Sprzedający pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniej niż 100 złotych za każdy zwrot. Zwrot stosownej części ceny (po potrąceniu opłaty manipulacyjnej) możliwy jest po zbadaniu towaru podlegającemu zwrotowi.
3. Zwrotowi nie podlegają towary przetworzone.
4. Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na specjalne życzenie Kupującego nie podlega zwrotowi. W takim przypadku wykluczona jest także wypłata rekompensaty.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE
1. Kupujący jest zobowiązany w sposób odpowiedni zbadać towar: jeżeli ma on być przesłany - z chwilą dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jeżeli ma on być odebrany w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą zakończenia transportu towaru z magazynu.
2. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o wykrytej wadzie towaru, nie później jednak niż w terminie w terminie 3 dni od dnia odbioru lub ujawnienia wady - w przypadku wad, których nie można było wykryć przy odpowiednim zbadaniu towaru. W zawiadomieniu Kupujący jest zobowiązany w sposób wyczerpujący opisać wykrytą wadę oraz załączyć wiarygodne dowody jej istnienia (zdjęcia, ekspertyzy, opinie itp.). Sprzedający odmówi przyjęcia reklamacji w przypadku braku zgłoszenia wady we wskazanym wyżej terminie lub nie przedstawienia przez Kupującego wiarygodnych dowodów jej istnienia. 
3. Kupujący jest zobowiązany natychmiast - po wykryciu wady - zaprzestać używania, korzystania, przetwarzania, obróbki itp. towaru, oraz umożliwić Sprzedającemu zbadanie tego towaru - pod rygorem odmowy przyjęcia reklamacji.
4. Kupujący może zażądać świadczenia towaru wolnego od wad. Świadczenie towaru wolnego od wad następuje, według wyboru Sprzedającego, w drodze usunięcia wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad.
5. Jeżeli czynności reklamacyjne podjęte przez Sprzedającego wykażą, że zgłoszone przez Kupującego roszczenia nie znajdują podstaw, to będzie on zobowiązany zwrócić Sprzedającemu koszty, które ten poniósł w związku z podjęciem i przeprowadzeniem czynności kontrolnych.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ocenę przydatności towaru dla zamierzonego przez niego celu czy zastosowania. W razie potrzeby Kupujący może dokonać własnej oceny na podstawie stanowiska osób trzecich, jednak nie ma ono wiążącego charakteru dla Sprzedającego.
7. Sprzedający w miarę możliwości zapewni Kupującemu doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych towarów - w zakresie normalnej eksploatacji.
 

X. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, Sprzedający odpowiada wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności Sprzedającego za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wadę towaru w granicach wartości tego towaru, tj. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru wadliwego i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania. Sprzedający nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wynikłą szkodę (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków, utracone szanse biznesowe, utracony wizerunek, kary umowne), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z towarami, odniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT i uiszczonej przez Kupującego.
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu. Zobacz szczegóły